Üldtingimused

Müügi- ja üldtingimused

 • Üldised tingimused kehtivad KapteniABC veebilehe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku KapteniABC OÜ (edaspidi com) vahel kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
 • comjätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel kapteniabc.com. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 • Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 • com ja Klient soovivad kaubelda veebileheel kapteniabc.com kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Kapteniabc.com veebilehel tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
 • Veebilehelt kapteniabc.com on võimalik osta vaid neid kaupu ja teenuseid, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • KapteniABC OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  Klient vastutab KapteniABC OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • KapteniABC OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • KapteniABC OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 • KapteniABC OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. KapteniABC ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
 • Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja KapteniABC OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka KapteniABC OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Müügilepingust taganemine ja kauba/teenuse tagastamine

 • Kliendil on õigus taganeda e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust 1 (üks) päeva jooksul alates kauba/teenuse kätte toimetamise päevast ja või teenuse avamise päevast.
 • Ostjal on võimalik kauba/teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 • Veebilehelt ostetud kaupadega ja teenustega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
  e-posti aadressiil: info@kapteniabc.com
 • Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 10.00 – 16.00, L-P 12.00 – 16.00 telefonil: +372 56 24 24 70 (eesti, vene ja inglise keeles) ning +372 56 20 00 17 (vene ja inglise keeles), või e-posti aadressil: info@kapteniabc.com.
 • Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 100 või enam eurot.